Webometric

แชร์การอบรมในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Webometric สำหรับมหาวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Webometric กำลังกลายเป็นมาตรฐานในการจัดอันดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และสถานพยาบาลในปัจจุบัน โค้ชพลขอแชร์เกร็ดเล็กน้อยจากการอบรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าที่นี่ครับ

webometric university web rank cloud

เมื่อ Webometric ถูกนำไปใช้ในระดับองค์กร [Presentation]

Slide ส่วนหนึ่งในงานสัมมนาเรื่อง Webometric World Ranking University ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ส่วนนี้เกี่ยวกับการทำงานและผลกระทบในระดับองค์กร

Menu